مشخصات فردی و زندگینامه
نام:یوسف
نام خانوادگی:غلامی
پست الکترونیک:yousof_gholami@yahoo.com
نخصص ها:روانشناسی ، جامعه شناسی ، تبلیغ

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی چاپ خواهد شد.